REGULAMIN KONKURSU „Stawka większa niż mycie”

 

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem Konkursu o nazwie „Stawka większa niż mycie” (dalej: „Konkurs”) jest Banieczka S.A., ul. Serdeczna 8, budynek T, 62-081 Wysogotowo, NIP: 7773249490, REGON: 361397207, zarejestrowana pod numerem KRS: 0000875307 w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 5.210.900,00 zł (dalej: „Organizator” lub „Organizator Konkursu”).
 2. Konkurs organizowany jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej: „Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2019 poz. 847 ze zmianami).
 4. Konkurs przeprowadzany jest w sieci myjni samochodowych „Banieczka” (dalej: „myjnia Banieczka”). Pełną listę myjni biorących udział w Promocji stanowi zał. nr 1 do Regulaminu.
 5. Konkurs skierowany jest do Użytkowników aplikacji Banieczka, którzy w czasie objętym konkursem dokonują transakcji poprzez aplikację.

 

 • 2. CZAS TRWANIA KONKURSU

 

 1. Konkurs trwa od 01.10.2023 r. do 31.12.2023 r.

 

 • 3. DEFINICJE

 

 1. Zakup Promocyjny – zakup dokonany przy użyciu aplikacji „Banieczka” na myjniach „Banieczka” uprawniających do udziału w Konkursie.
 2. Aplikacja – aplikacja umożliwiająca korzystanie z myjni samochodowych „Banieczka” oraz dodatkowo dająca możliwości korzystania z abonamentów oraz sklepu „Banieczka”.

 

 • 4. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada zdolność do czynności prawnych, zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i która jednocześnie jest Użytkownikiem aplikacji „Banieczka” i jako konsument – w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego dokonała Zakupu Promocyjnego w czasie trwania Konkursu.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Administratora danych osobowych, a także osoby współpracujące z Organizatorem oraz Administratorem danych osobowych na podstawie umów cywilnoprawnych. W Promocji nie mogą również brać udziału członkowie najbliższej rodziny osób, o których mowa powyżej. Przez wyżej wymienionych członków rodzin rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców oraz osoby połączone przez stosunki adopcyjne.
 3. Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja regulaminu poprzez aplikację „Banieczka” i dokonywanie w czasie jego trwania zakupu usług mycia przy użyciu aplikacji „Banieczka” w myjniach samochodowych „Banieczka” biorących udział w konkursie.

 

 • 5. NAGRODY

 

 1. W Konkursie przewidziano nagrody miesięczne (dalej: „Nagroda”) w wysokości:

Nagroda główna:

1000 zł (przelew na konto)

Pozostałe nagrody:

5 x 100zł (przelew na konto)

14 x 30zł (doładowanie na konto aplikacji).

Nagrody przyznawane są co miesiąc w czasie objętym Konkursem.

 1. Laureatowi Nagrody nie przysługuje prawo wymiany nagrody.
 2. Laureatowi Nagrody nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.
 3. Nagrody są wydawane zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. 2019 poz. 1387 z późn. zm.).

 

 • 6. ZASADY PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDANIA NAGRÓD

 

 1. Każdy zarejestrowany użytkownik aplikacji Banieczka, który przystąpił do Konkursu (zaakceptował regulamin w aplikacji) dokonuje zakupów usług mycia, które wliczają się w jego miesięczne obroty. Zwycięzcy nagród to użytkownicy, którzy osiągnęli najwyższe obroty w poszczególnych miesiącach trwania konkursu.
 2. Ranking użytkowników biorących udział w konkursie dostępny jest przez cały okres trwania Konkursu w aplikacji „Banieczka”.
 3. Prawo do Nagrody przyznawane jest bezpośrednio po zakończeniu każdego miesiąca:

31.10., godzina 23:59

30.11., godzina 23:59

31.12., godzina 23:59

 1. Za zakup promocyjny uznawane jest: wydatkowanie środków na usługi myjni przez aplikację, w tym środków z abonamentu w czasie objętym Konkursem.
 2. Wydanie nagród odbędzie się do 2 tygodni po zakończeniu każdego miesiąca.
 3. Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani o Nagrodzie drogą mailową oraz/lub sms-ową. Dodatkowo informacja o zwycięzcy głównej Nagrody będzie udostępniona na łamach Mediów Społecznościowych „Banieczka”.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w zakresie przyznawania nagród, na korzyść uczestników biorących udział w konkursie (przyznanie nagród dodatkowych).

 

 • 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Banieczka S.A., ul. Serdeczna 8, budynek T, 62-081 Wysogotowo, NIP: 7773249490, REGON: 361397207, zarejestrowana pod numerem KRS: 0000875307 w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, (dalej „Administrator”).

 

 

 

 • 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Reklamacje są zgłaszane w terminie od 10.2023 r. do 31.12.2023 r. (decyduje data wpływu) na piśmie (listem poleconym) na adres Administratora danych osobowych lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@banieczka.pl z dopiskiem – „Stawka większa niż mycie”, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treści żądania.
 1. W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej Uczestnik Konkursu podaje również adres elektroniczny do komunikacji, na który zostanie udzielona odpowiedź o rozpatrzeniu reklamacji.
 1. Reklamacje rozpatruje Komisja złożona z przedstawicieli Organizatora Konkursu.
 2. Postępowanie reklamacyjne trwa do 7 dni, ale nie dłużej niż do 30.12.2023 r., włączając w to pisemne zawiadomienie Uczestnika o jego wyniku (decyduje data nadania listu poleconego lub w przypadku odpowiedzi na reklamację za pomocą środków komunikacji elektronicznej – data nadania wiadomości e-mail).
 3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

 

 • 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora od 10.2023 r. do 31.12.2023 r. jak również na stronie internetowej www.banieczka.pl

Na pisemną prośbę Uczestnika Konkursu niniejszy Regulamin zostanie przesłany e-mailem lub tradycyjną pocztą na wskazany przez niego adres.

 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa.

 

ORGANIZATOR PROMOCJI

ORGANIZATOR PROMOCJI

Załącznik nr 1

Lista myjni biorących udział w Promocji

M001        Gniezno                                          Wrzesińska 6                                                    wielkopolskie

M002        Wrocław                                         Gubińska 6                                                        dolnośląskie

M003        Ziębice                                             Wałowa 56                                                        dolnośląskie

M004        Pobiedziska                                   Różana                                                                wielkopolskie

M005        Koszalin                                           Poprzeczna                                                       zachodniopomorskie

M006        Poznań                                            Kacza 15                                                             wielkopolskie

M007        Żary                                                  Przeładunkowa                                               lubuskie

M009        Sosnowiec                                     Bohaterów Monte Cassino                         śląskie

M010        Zabrze                                             Olchowa  śląskie

M011        Poznań                                            Dmowskiego 105                                            wielkopolskie

M013        Kaźmierz                                         Szamotulska 38                                               wielkopolskie

M015        Wiry                                                  Poznańska 1                                                     wielkopolskie

M016        Czaplinek                                        Wałecka                                                             zachodniopomorskie

M017        Bielawa                                           Żeromskiego                                                    dolnośląskie

M018        Żmigród                                          Sportowa 24                                                     dolnośląskie

M020        Jaworzno                                        Jana Kantego Steczkowskiego 4               śląskie

M024        Tychy                                               Zwierzyniecka                                                  śląskie

M025        Gostyń                                             Leszczyńska                                                      wielkopolskie

M026        Grudziądz                                       Włodka 16                                                         kujawsko-pomorskie

M027        Szczecinek                                     Narutowicza                                                     zachodniopomorskie

M028        Bytom                                              Wrocławska                                                      śląskie

M029        Toruń                                               Łódzka                                                                 kujawsko-pomorskie

M030        Gdańsk                                            Borkowo                                                            pomorskie

M033        Słupsk                                              11 Listopada                                                     pomorskie

M035        Chojnice                                         Człuchowska                                                    pomorskie

M036        Luboń                                              Poniatowskiego                                              wielkopolskie

M043        Katowice                                         Strażacka                                                            śląskie

M049        Konin                                               Witkacego                                                         wielkopolskie

M051        Rumia                                              Konopnickiej                                                    pomorskie

M053        Jastrzębie Zdrój                           Ranoszka                                                            śląskie

M054        Wałbrzych                                     Podwale                                                            dolnośląskie

M056        Świecie                                            Sikorskiego                                                       kujawsko-pomorskie

M058        Iława                                                Kosciuszki                                                          warmińsko-mazurskie

M059        Starogard Gdański                      Pelplińska 21                                                    pomorskie

M060        Gdańsk                                            Piekarnicza                                                        pomorskie

M061        Szczecin                                          Piwna                                                                  zachodniopomorskie

M064        Zabrze                                             Wolności                                                           śląskie

M065        Ruda Ślaska                                   Radoszowska                                                   śląskie

M066        Lubin                                                Śinawska                                                            dolnośląskie

M067        Złocieniec                                       Piastów                                                               zachodniopomorskie

M068        Kwidzyn                                          Kopernika 25a                                                  pomorskie

M070        Bydgoszcz                                      Powstańców Wlkp.                                        kujawsko-pomorskie

M072        Złotów                                             Za Dworcem                                                     wielkopolskie

M084        Bytom                                              Chorzowska                                                      śląskie

M086        Żary                                                  Wiśniowa                                                           lubuskie

M087        Słupsk                                              Poznańska                                                         pomorskie

M088        Rybnik                                             Chwałowicka                                                    śląskie

M089        Śrem                                                Szkolna                                                               wielkopolskie

M091        Sosnowiec                                      Mikołajczyka                                                    śląskie

M093       Bydgoszcz                                  Nakielska                                                     kujawsko-pomorskie

 

 

 

Home
Aplikacja
Znajdź myjnie
Konakt